Zastoupení v trestním řízení

V trestním řízení tvoří značnou část našich spisů, tzv. ex-offo, tedy případy přidělené státem. Mimo to ale zastupujeme jakožto obhájci také na plnou moc, ovšem pouze u vybraných kauz. V oblasti trestního práva se Mgr. Jakub Šauer v roce 2010 za českou justici záčastnil kongresu v Barceloně. Trestní právo je velmi zajímavá oblast. Nejvíce kauz evidujeme v oblasti majetkové trestné činnosti, ale také například v oblasti dopravních nehod.

V zastupování v oblasti trestně-právní se jedná především o:

  • vedení obhajoby v trestních řízeních
  • zastoupení před soudy a orgány činnými v trestním řízení
  • příprava a následně podávání kvalifikovaných trestních oznámení
  • zastupování v přípravném řízení (asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)
  • poskytneme právní pomoc, jakožto zmocněnec v řízeních o náhradě škody (adhezní řízení)
  • v případě posouzení daného činu jako přestupku, vás zastoupíme i v řízení přestupkovém
  • zastoupení v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)

Vždy se snažíme objektivně posoudit jednání z hlediska možných trestněprávních následků. V rámci samotného řízení pak máme zkušenosti z oblasti navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení. Velký důraz také klademe na zastupování poškozených a obranu jejich bráv. Naše kancelář má zkušenosti v oblasti uplatnění nároku poškozeného trestným činem, jakožto i v pomoci obětem trestných činů. Mgr. Jakub Šauer i Mgr. Ulyana Šauerová jsou v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.