Zastoupení ve správním řízení

Správní řízení je velmi širokým pojmem a lze pod něj zařadit široké spektrum řízení, která vykonává veřejná správa. Pod pojem veřejné správy pak chápeme jak státní správu, tak samosprávu. Například obecní úřady a krajské úřady vykonávají samosprávu, ale zároveň také určité vybrané oblasti státní správy na ně přenesené státem. Samosprávu vykonává např. vysoká škola nebo některé stavovské komory; státní správu zase ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy. Rozhodnutí veřejné správy podléhají soudnímu přezkumu ve správním soudnictví. Způsob a rozsah přezkumu se stanoví buď ve správním řádu, nebo ve zvláštních zákonech, upravujících to které odvětví veřejné správy.

Vybrané příklady oblastí, kde se vede správní řízení:

  • sociální dávky,
  • stavební věci (typicky o vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení)
  • přestupky, včetně přestupků v silničním provozu (!)
  • správní delikty
  • zábory veřejných prostranství
  • vydávání dokladů, osvědčení a oprávnění
  • daně

Ve správním řízení vás nejen zastoupíme, ale i vyřídíme vešekrá podání a komunikaci s daným správním úřadem. V případě neúspěchu ve věci u správního úřadu, vás zastoupíme i v odvolacím řízení, případně přímo u správního soudu.