Poučení

AML/GDPR/Mlčenlivost/ČAK/Pojištění/Cookies/Ceník/Úschovy

POUČENÍ KLIENTA

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”)

Advokát je podle zákona povinnou osobou a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah a doba zpracování údajů:

Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby. Osobní údaje klienta budou zpracovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo po ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracování údajů:

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů:

Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřující pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit:

Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem.

Poučení o předávání osobních údajů:

Údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem.

Poučení o orgánu dozoru:

Orgánem dozoru ve výše uvedených případech je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.

Poučení klienta o zásadách ochrany a zpracování jeho osobních údajů, jakožto i o zásadě mlčenlivosti advokáta

Mlčenlivost advokáta

Ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance advokáta.

Ochrana osobních údajů

Vzhledem ke shora popsané povinnosti mlčenlivosti advokáta není advokát oprávněn bez souhlasu svého klienta poskytovat jeho osobní údaje třetí straně. Advokát je správcem a současně i zpracovatelem osobních údajů klienta. Klient tímto poskytuje souhlas advokátovi ke zpracování jeho osobních údajů. Advokát se zavazuje tyto spravovat po dobu nezbytně nutnou a pouze za účelem poskytování právní služby klientovi a v zájmu klienta.

Právo být zapomenut.

Podle článku 17, obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) subjekt údajů (tj. klient) má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se tohoto subjektu týkají. Advokát má ovšem podle zákona o advokacii současně povinnost ve smyslu ustanovení § 25 vést přiměřenou dokumentaci o poskytování právních služeb, kdy tuto je povinen uchovávat i poté, co dojde k ukončení smluvního vztahu mezi ním a klientem. V případě uplatnění práva dle čl. 17 GDPR tak musí postupovat advokát přiměřeně vzhledem k ustanovení § 25 zákona o advokacii.

Přenositelnost údajů

Subjekty údajů mají právo od správce obdržet kopii osobních údajů, které se na ně vztahují a které jsou nebo byly zpracovány. Článek 20 nařízení GDPR vyžaduje, aby byly tyto údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

ČAK

Ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informujeme spotřebitele, že věcně příslušnou pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1. (www.cak.cz).

Pojištění

POJIŠTĚNÍ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY Č. 2904309313, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH DODATKŮ (DÁLE JEN „HROMADNÉ POJIŠTĚNÍ ADVOKÁTŮ“), UZAVŘENÉ MEZI GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNOU, A. S., A KOMOROU:

Hromadné pojištění advokátů se vztahuje pouze na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn. hromadné pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně bude vztahovat na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii.

Limit pojistného plnění z hromadného pojištění advokátů činí 7 500 000 Kč.

Od 1.1.2024 je AK Jakub Šauer pojištěna individuálně, do výše 10 000 000 Kč, na základě pojistné smlouvy č. 5900037654, Slavia pojišťovna a.s.

Cookies

Tento web nepoužívá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. “

Ceník

Cena služeb je řešena individuálně, buď podle advokátního tarifu v platném znění, podílová odměna, paušální odměna nebo hodinová sazba (obvykle 2.500,- Kč za hodinu – nejsme plátci DPH)

Úschovy

ČAK již dříve informovala o svých snahách zajistit maximální transparentnost advokátních úschov a zvýšit standardy ochrany prostředků klientů při správě cizího majetku.

Výsledkem jsou změny v usnesení představenstva ČAK č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů, kterými se stanoví nové povinnosti advokátů při provádění advokátních úschov.

Od 1. 7. 2023 advokáti hlásí do elektronické knihy úschov (EKÚ) nejenom přijetí peněžních prostředků do úschovy, ale rovněž ukončení úschovy (viz čl. 2b usnesení). Tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 3/2022 Věstníku, s účinností od 1. 7. 2023. 

Od 23. 7. 2023 jsou advokáti povinni před přijetím peněžních prostředků na účet informovat klienty o možnostech zasílání notifikací bankou provádějící úschovu a zajistit provádění notifikací příslušnou bankou, pokud o to klient požádá (viz čl. 2c usnesení). Tato povinnost byla založena usnesením představenstva ČAK č. 1/2023 Věstníku, s účinností od 23. 7. 2023. Z toho plyne, že informační povinnost se bude vztahovat pouze na nové úschovy, které vzniknou od 23. 7. 2023.

To samé platí pro povinnost advokáta odeslat do EKÚ e-mailovou adresu klienta, na kterou Komora zašle potvrzení o oznámení o založení a ukončení úschovy.

Advokát rovněž zaznamenává skutečného majitele finančních prostředků na úschovním účtu v bance. Účet je vždy připraven pouze pro aktuální transakci a je bankou pojištěn.

Co se týká „náhledu“ na účet klientem, toto podle interního pokynu naší banky, České spořitelny a.s., bude možné, ovšem půjde o velmi složitou operaci, při které se bude muset do banky dostavit jak advokát, tak klient, a tato služba tak bude zpoplatněna. U druhé banky, Unicredit a.s., je možná notifikace shodná s EKU, tedy pohyb prostředků na účtu.