AML + GDPR

POUČENÍ KLIENTA

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”)

Advokát je podle zákona povinnou osobou a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Rozsah a doba zpracování údajů:

Zpracovávána mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby. Osobní údaje klienta budou zpracovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo po ukončení obchodního vztahu.

Účel zpracování údajů:

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Forma zpracování údajů:

Údaje mohou být zaznamenány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřující pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit:

Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem.

Poučení o předávání osobních údajů:

Údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu se zákonem.

Poučení o orgánu dozoru:

Orgánem dozoru ve výše uvedených případech je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.

Poučení klienta o zásadách ochrany a zpracování jeho osobních údajů, jakožto i o zásadě mlčenlivosti advokáta

Mlčenlivost advokáta

Ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, je advokát povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Povinnosti mlčenlivosti může advokáta zprostit pouze klient a po jeho smrti či zániku právní nástupce klienta; má-li klient více právních nástupců, ke zproštění advokáta povinnosti mlčenlivosti je potřebný souhlasný projev všech právních nástupců klienta. Zbavení povinnosti mlčenlivosti advokáta klientem nebo jeho právním nástupcem anebo jeho právními nástupci musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno advokátovi; v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté je však advokát povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho klient nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni. Povinností mlčenlivosti není dotčena zákonem uložená povinnost překazit spáchání trestného činu. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance advokáta.

Ochrana osobních údajů

Vzhledem ke shora popsané povinnosti mlčenlivosti advokáta není advokát oprávněn bez souhlasu svého klienta poskytovat jeho osobní údaje třetí straně. Advokát je správcem a současně i zpracovatelem osobních údajů klienta. Klient tímto poskytuje souhlas advokátovi ke zpracování jeho osobních údajů. Advokát se zavazuje tyto spravovat po dobu nezbytně nutnou a pouze za účelem poskytování právní služby klientovi a v zájmu klienta.

Právo být zapomenut.

Podle článku 17, obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) subjekt údajů (tj. klient) má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se tohoto subjektu týkají. Advokát má ovšem podle zákona o advokacii současně povinnost ve smyslu ustanovení § 25 vést přiměřenou dokumentaci o poskytování právních služeb, kdy tuto je povinen uchovávat i poté, co dojde k ukončení smluvního vztahu mezi ním a klientem. V případě uplatnění práva dle čl. 17 GDPR tak musí postupovat advokát přiměřeně vzhledem k ustanovení § 25 zákona o advokacii.

Přenositelnost údajů

Subjekty údajů mají právo od správce obdržet kopii osobních údajů, které se na ně vztahují a které jsou nebo byly zpracovány. Článek 20 nařízení GDPR vyžaduje, aby byly tyto údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.